Tổng quan 

  • Sản lượng sản xuất bảng mạch in

  • Quy trình hàn PWB
  • Ưu điểm của việc sử dụng Pallet hàn
  • Ví dụ về sử dụng pallet hàn
  • Sản phẩm Ricocel và tính năng
  • Hồ sơ phê duyệt sử dụng Ricocel

Sản lượng sản xuất bảng mạch in (Nhật Bản)                    Sản lượng sản xuất bảng mạch in (Thế giới)

Sản lượng: 10.000㎡/tháng                                                     Sản lượng 10.000㎡/tháng

            

Quy trình hàn PWB

  ◆Tổng quan về hàn dòng chảy linh kiện

                                 

    Quy trình hàn PWB

                               Thiết bị hàn tự động do Senju Metal Industry Co., Ltd sản xuất.

   ◆ Mô hình lắp đặt và sử dụng Pallet

    ◆ Quy trình lắp dặt

Lợi ích của việc sử dụng Pallet hàn